திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் - Thiruvalluvarin Thirukural    

������������������������������


அறத்துப்பால்

பொருட்பால்

காமத்துப்பால்